ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Η  Seasons Decorations δραστηριοποιείται με σεβασμό στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα μας πληρούν τα πρότυπα προστασίας που διαλαμβάνινται στην Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 2006/95/EC όπως τροποποιήθηκε με την LVD Directive 2014/35/EU παρέχοντας τη μέγιστη ασφάλεια στους δημόσιους και επαγγελματίες εγκαταστάτες.

Προμηθεύουμε προϊόντα πιστοποιημένα με CE κατάλληλα για εξωτερική χρήση τα οπoία καλύπτουμε με 3 χρόνια εγγύηση. 

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα για την ηλεκτρική ασφάλεια και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα με βάση τα ισχύοντα αναθεωρημένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και είναι κατάλληλα για εσωτερική & εξωτερική χρήση. 

Πιστοποίηση για αντοχή σε ανεμοπίεση 9 & 12 Beaufort.

                      

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων μας με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ποιότητας εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO-9001:2015, στην ανάπτυξη όλων των  φάσεων  παραγωγής για τον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών ειδών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθώς και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO-14001:2015

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τη "Seasons Decorations" είναι συμμορφωμένα με όλα τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Οδηγίες που εφαρμόζονται στα προϊόντα φωτισμού και εξαρτημάτων.

 

         

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Προστασία Περιβαλλοντος ( Συμμόρφωση και Συμβατότητα)

Για να αποφύγουμε τη ρύπανση και να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιούμε  υλικά  φωτισμού εναρμονισμένα με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

RoHS Οδηγία 2002/95/EC (περιορισμός ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο) σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η Seasons Decorations είναι εγγεγραμμένη σε εγκεκριμένο οργανισμό ανακύκλωσης συσκευών για τη συλλογή και την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων λαμπτήρων.

DEEE Οδηγία 2002/96/EC (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) αφορά τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με την οδηγία αυτή καθιερώνεται η είσπραξη των τελών αποσύρσης και η αρχή της ευθύνης του παραγωγού. Οι καταναλωτές εμπλέκονται έμμεσα στη διαδικασία μέσω ενός τέλους οικολογικής συμμετοχής που περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του νέου εξοπλισμού.

Ανακύκλωση

Απόβλητα τα οποία ταξινομούνται επί τόπου (αλουμίνιο, χαρτί, χαρτόνι ...) ανακυκλώνονται και ανακτώνται από τοπικές οργανώσεις ανακύκλωσης σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την μονάδα παραγωγής μας. 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Έχουμε επικεντρωθεί σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τα LED, τα οποία επιτρέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 70% και έχουν μεγαλύτερη φωτεινότητα και διάρκεια ζωής από τους κοινούς λαμπτήρες.

Με την χρήση τεχνολογίας LED συμβάλλουμε στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας.